Wednesday, March 6, 2013

ஒரு விநாடி யோசித்திருந்தால்,  ?

நிறைய நிகழ்வுகள், நலமாக,

 அமைந்திருக்கும்!

யோசிப்போம் ஒரு விநாடி, ஒரே ஒரு விநாடி!


வாழ்க! வாழுங்காலம் நலமாக!!No comments:

Post a Comment

New Posts will be in your mail!

கமோடிடிவணிகம்–அறிமுகம்!

Total Pageviews